PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych klientów jest Kancelaria Notarialna Karolina Drechny Edyta Gołuchowska Notariusze Spółka cywilna we Wrocławiu (adres: 50-077 Wrocław, ul. Kazimierza Wielkiego nr 27, I p.).
Przetwarzanie przez nas danych osobowych jest uregulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)

Gromadzenie danych:

Dane są pozyskiwane od klientów, gdy kontaktują się z kancelarią i gdy podają dane oraz dokumenty niezbędne do przygotowania aktu notarialnego. Dane mogą też być uzyskane od osób trzecich, które są stroną umowy lub które są uprawnione do przekazania danych w imieniu określonej osoby.

Cele gromadzenia danych:

Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane do następujących celów:
1) Przygotowanie projektu umów.
2) Przygotowanie aktu notarialnego.
3) Przygotowywanie aktów poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeń spadkowych.
4) Przygotowywanie innych czynności notarialnych.
5) Przygotowywanie projektów aktów notarialnych obejmujących umowy i sporządzanych na podstawie wcześniejszego projektu aktów notarialnych obejmujących umowy.
6) Prowadzenie dokumentacji kancelarii notarialnej wymaganej przepisami prawa.
7) Kontakt ze stronami umowy.
8) Pobieranie opłat i podatków.
9) Rozliczeń, monitorowania płatności oraz windykacja należności.
10) Dochodzenia roszczeń.
Jakie dane są gromadzone:
1) imię i nazwisko, imion rodziców,
2) dane kontaktowe (adres e-mail, telefon, adres zamieszkania lub siedziby firmy),
3) dane firmy (nazwa firmy, NIP, kraj),
4) seria i numer dowodu osobistego, data ważności dokumentu,
5) adres zamieszkania lub zameldowania,
6) imię, nazwisko współmałżonka,
7) pełnomocnictwo (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, data ważności, adres zamieszkania, lub zameldowania, dane notariusza, treść), dane pełnomocnika (imię, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, numer i seria dowodu osobistego),
8) data, przedmiot umowy, rodzaj umowy, strona umowy, składniki majątku, rodzaj i wartość umowy lub transakcji,
9) numery kont bankowych,
10) informacja o złożeniu wniosku do sądu wieczystoksięgowego,
11) rodzaje i kwoty podatków i opłat, daty zapłaty, daty i numery dokumentów,
12) oznaczenia w rejestrach kancelarii wraz z numerami aktów notarialnych,
13) numery, daty, wartości i treści faktur i innych dokumentów finansowo -księgowych.

Podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych jest uregulowane RODO, a przetwarzanie jest oparte na następujących przepisach:
1. Wykorzystujemy twoje dane osobowe, ponieważ przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne:
1. w celu realizacji zawartej umowy pomiędzy Tobą a nami lub w celu podjęcia kroków do zawarcia umowy. (Zgodnie z Art. 6 (1) b RODO).
2. w celu przestrzegania lub realizacji obowiązku prawnego, któremu podlegamy zgodnie z Art. 6 (1) c lub Art. 9(2) b RODO. W szczególności jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów:
• ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. 1991 r., nr 22 poz. 91, z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 r., nr 86, poz. 959, z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 1983 r., nr 45 poz. 207, z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2005 r., nr 167, poz. 1398 z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 r., nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami),
• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 r., nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami).
1. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (zgodnie z Art. 9(2) f RODO)
2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią zgodnie z Art. 6 (1) f RODO. Prawnie uzasadnione interesy koncentrują się głównie na:
• Weryfikacja kontrahenta.
• Monitorowanie płatności oraz windykacji należności.

Potencjalni odbiorcy i transfery międzynarodowe:

W zakresie świadczonych usług, przetwarzane dane są objęte tajemnicą notarialną. Informujemy, że dane osobowe mogą zostać przekazane lub udostępnione innym podmiotom. Do potencjalnych kategorii odbiorców mogą należeć:
• Strony umowy oraz inne osoby, które otrzymały dostęp do informacji za pośrednictwem stron umowy.
• Organy nadzorcze, podatkowe, a nadto inne instytucje i organy uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
• Dostawcy usług, którzy zajmują się utrzymaniem sprzętu i systemów informatycznych oraz przetwarzają dane na wyłączne polecenie administratora danych i są na podstawie umowy zobowiązane do ochrony powierzonych im danych.
Okres przechowywania:
Dane są przechowywane przez okres wymagany przez przepisy prawa lub przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania.
Obowiązek przekazania danych osobowych:
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z podanych powyżej przepisów prawa. Brak podania danych uniemożliwi nam świadczenie usług i wypełnienie ustawowych obowiązków nałożonych na kancelarie notarialne.
Przysługujące prawa:
Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych osobowych. W wielu przypadkach masz także prawo żądać poprawienia Twoich danych osobowych, usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku Twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.
Masz także prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Dane kontaktowe:

W przypadku żądań i pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: kd@notariuszdlaciebie.pl, eg@notariuszdlaciebie.pl.