Taksa notarialna/
Wynagrodzenie
notariusza

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności. Jego wysokość uzależniona jest od rodzaju i stopnia skomplikowania danej czynności prawnej oraz czasu poświęconego na jej przygotowanie. Maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności, uregulowane są przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Od wynagrodzenia notariusza naliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.
W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notarialnej poniesiecie Państwo także opłatę za wypisy aktu notarialnego, obecnie w wysokości 7,38 zł brutto za jedną stronę. Wypisy mają moc prawną oryginału aktu i wydawane są stronom oraz wysyłane są przez notariusza do instytucji, które ma on obowiązek zawiadomić o dokonanej czynności (sąd wieczystoksięgowy, urząd skarbowy, gmina, geodezja, spółdzielnia mieszkaniowa, itp.).

Wniosek o zwolnienie od kosztów wynagrodzenia notariusza

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Powyższe stosuje się odpowiednio do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza.
Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej. Za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Opłata sądowa

Opłaty sądowe są pobierane na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej.
Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

Podatki

Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.
Podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa powołana wyżej ustawa.

Podatek od spadków i darowizn na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn. Notariusze są płatnikami podatku od dokonanej w formie aktu notarialnego darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności, umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania. Wysokość podatku, a także okoliczność jego wystąpienia przy dokonywaniu konkretnej czynności określa powołana wyżej ustawa.

Notariusze określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną pobrania podatku i sposób jego obliczenia, a w przypadku niepobrania podatku, zamieszczają podstawę prawną jego niepobrania. Przekazanie przez płatników organowi podatkowemu informacji zawierającej treść lub dane z aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku, następuje przez przekazanie odpisów aktów przez nich sporządzonych.
Pobrane podatki przekazywane są przez notariusza na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego.

Konta Kancelarii do dokonywania płatności:

Rachunek do wpłat na poczet wynagrodzenia notariusza, podatków i opłat sądowych:

Nr rachunku konta firmowego:
77 1050 1575 1000 0092 6560 3259 (ING BANK ŚLĄSKI)
IBAN: PL 77 1050 1575 1000 0092 6560 3259
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Rachunek depozytowy Kancelarii:
53 1050 1575 1000 0092 6563 2985 (ING BANK ŚLĄSKI)
IBAN: PL 53 1050 1575 1000 0092 6563 2985
Kod BIC SWIFT: INGBPLPW

Chcąc sprostać potrzebom naszych Klientów umożliwiamy uregulowanie płatności w zakresie taksy notarialnej wraz z podatkiem od towarów i usług za pomocą kart płatniczych.
(Honorujemy płatności kartami płatniczymi VISA i MasterCard, Maestro – dotyczy to opłat notarialnych wraz z podatkiem od towarów i usług. W przypadku opłat sądowych czy podatków do płatności kartą może być doliczona opłata prowizyjna naliczana przez operatora, płatna gotówką. W przypadku chęci dokonywania płatności wyżej wymienionych opłat kartą prosimy o wcześniejszy kontakt w tej sprawie.)